Thursday, May 7, 2009

Daily news letter 07-05-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

மே-7, சித்திரை – 24, ஜமாதுல் அவ்வல் -11
Today in History:
1907 – The First Electric Tramway service commenced in Bombay (Mumbai). This service was inaugurated by Municipality Chairman Vallabhdas Thakersey and Municipal Commissioner Sheppard at 5.30 p.m. This tram was well decorated and destined from Municipal Office upto Crawford Market.
1994 - Dr. G.V. Satyavati took over as the new Director-General of ICMR in July 1994. She became the first woman scientist in the country to head not only ICMR but any Research agency in independent India.
BIRTH
1861 - Guru Dev Rabindranath Thakur alias Tagore, novelist, painter, educationist and freedom fighter, was born in Calcutta.
More info at http://www.indianage.com/search.php
For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/may_7
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue ( துறவறவியல் - Ascetic Virtue)
1.3.9 கொல்லாமை ( Non-Killing)

328. நன்றுஆகும் ஆக்கம் பொ¢துஎனினும் சான்றோர்க்குக்
கொன்றுஆகும் ஆக்கம் கடை.
The gain of slaughter is a vice
Though deemed good in sacrifice.
Meaning :
பெரிதாக நன்மை தரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கொலை பயன்படக் கூடுமெனினும், நல்ல பண்புடைய மக்கள், அந்த நன்மையை இழிவானதாகவே கருதுவார்கள்.
தினம் ஒரு சொல்
இளவணி - காலாட்படை, infantry
பொன்மொழி :
பசியும் வறுமையும் மனிதனை எதிரியிடம் ஒப்படைக்கின்றன.

Wednesday, May 6, 2009

Daily news letter 06-05-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam (The International No Diet Day)

மே-6, சித்திரை – 23, ஜமாதுல் அவ்வல் -10
The International No Diet Day (INDD) is an annual celebration of body acceptance and body shape diversity. This day is also dedicated to raise awareness of the dangers in diets. More info at http://en.wikipedia.org/wiki/International_No_Diet_Day
Today in History:
1889 – The Eiffel Tower is officially opened to the public at the Universal Exposition in Paris.
1952 - Dr. Rajendra Prasad re-elected the President of India ""Rashtrapati"" after the first Presidential election held under the Indian constitution.
1967 - Dr. Zakir Hussain elected President.
2001 – During a trip to Syria, Pope John Paul II becomes the first pope to enter a mosque.
BIRTH
1861 - Motilal Gangadhar Nehru, great Indian lawyer, political leader and social reformer, was born at Agra.
More info at http://www.indianage.com/search.php
For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/may_6
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue ( துறவறவியல் - Ascetic Virtue)
1.3.9 கொல்லாமை ( Non-Killing)
327. தன்உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
இன்உயிர் நீக்கும் வினை.
Kill not life that others cherish
Even when your life must perish.
Meaning :
தன்னுயிரே போவதாக இருப்பினும்கூட அதற்காக இன்னொரு உயிரைப் போக்கும் செயலில் ஈடுபடக்கூடாது.
தினம் ஒரு சொல்
இளங்கிளை - தங்கை, YOUNGER SISTER
பொன்மொழி :
முன்யோசனை வாழ்வில் நல்ல வெற்றியைத் தரும்.

Tuesday, May 5, 2009

Daily news letter 05-05-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

மே-5, சித்திரை – 22, ஜமாதுல் அவ்வல் -9
Today in History:
1930 - Gandhiji was arrested and imprisoned without trial. As a result there was ''hartal'' (strike)all over India. Over 100,000 people were jailed before the end of the year.
BIRTH
1479 - Sikh Guru Amardasji, great social worker and teacher, was born at Basare village near Amritsar district.
1818 - Karl Marx, great journalist, chief editor, writer and social worker, was born at Trier, Germany
1903 – Tirupur Subramaniam Avinashilingam Chettiar, freedom fighter, educationist and politician, was born at Tirupur (Tamil Nadu).
1916 - Giani Zail Singh, former President of India, was born in Sandhwan village, Punjab
http://www.indianage.com/search.php
For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/may_5
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue ( துறவறவியல் - Ascetic Virtue)
1.3.9 கொல்லாமை ( Non-Killing)
326. கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள்மேல்
செல்லாது உயிருண்ணும் கூற்று.
Life-eating-Death shall spare the breath Of him who no life puts to death.
Meaning :
கொலை செய்யாமையை வாழ்வில் அறநெறியாகக் கொண்டவரின் பெருமையை வியந்து, சாவுகூட அவர் உயிரைப் பறிக்கத் தயங்கி நிற்கும் தினம் ஒரு சொல்
இழுதை - அறிவின்மை, IGNORANCE
பொன்மொழி :
தளராத இதயம் உள்ளவர்க்கு உலகில் முடியாதது எதுவும் இல்லை.

Monday, May 4, 2009

Daily news letter 04-05-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

மே-4, சித்திரை – 21, ஜமாதுல் அவ்வல் -8
Today in History:
1854 - The first stamp was officially issued from Calcutta where the first modern post office was established.
BIRTH
1767 – Tyagaraja, Composer of Indian classical Carnatic music (d. 1847)
1923 – Mrinal Sen, famous film director, was born.
http://www.indianage.com/search.php
For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/may_4
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue ( துறவறவியல் - Ascetic Virtue)
1.3.9 கொல்லாமை ( Non-Killing)
325. நிலைஅஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலைஅஞ்சிக்
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை.
Of saints who renounce birth-fearing The head is he who dreads killing.
Meaning :
உலகியல் நிலையை வெறுத்துத் துறவு பூண்டவர் எல்லோரையும்விடக் கொலையை வெறுத்துக் கொல்லாமையைக் கடைப்பிடிப்பவரே சிறந்தவராவார்.
தினம் ஒரு சொல்
இழிகை - குத்துவாள், DAGGER
பொன்மொழி :
மனதைத் தூய்மை பெரும் வழி, ஆசைகளைக் குறைத்துக் கொள்வதுதான். TO