Saturday, November 22, 2008

Daily news letter 22-11-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

நவம்பர்-22, ஸர்வதாரி கார்த்திகை 7, ஜில்ஹாயிதா -23
Today in History: November-22
1943 - Lebanon gains independence from France.
For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/November_22
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue ( துறவறவியல் - Ascetic Virtue)
1.3.1 அருளுடைமை (Compassion)

249. தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின்

அருளாதான் செய்யும் அறம்.
When souls unwise true wisdom's mystic vision see,The 'graceless' man may work true works of charity.
Meaning :
அறிவுத் தெளிவு இல்லாதவன் ஒரு நூலின் உண்மைப் பொருளைக் கண்டறிய முடியுமா? அது போலத்தான் அருள் இல்லாதவன் செய்யும் அறச்செயலும் இருக்கும்.
If you consider, the virtue of him who is without kindness is like the perception of the true being by him who is without wisdom.
தினம் ஒரு சொல்
இடபம் - எருது, BULL
பொன்மொழி (சிந்திக்க !!)
அன்பின் ஆழம் எவ்வளவு என்பதை பிரிவின் போதுதான் உணரமுடியும்.
நகைச்சுவை ( சிரிக்க!!)
A teacher was giving a lesson on the circulation of the blood. Trying to make the matter clearer,she said,
"Now, class, if I stood on my head, the blood, as you know, would run into it, and I would turn > > > red in the face.."
"Yes," the class said."Then why is it that while I am standing upright in the ordinary position the blood doesn't run into my feet?"
A little fellow shouted, "Cause your feet is not empty."

Friday, November 21, 2008

Daily news letter 21-11-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

Daily news letter 21-11-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam நவம்பர்-21, ஸர்வதாரி கார்த்திகை 6, ஜில்ஹாயிதா -22 (சர். சி. வி. ராமன் நினைவு நாள்)
Today in History: November-21

1905 - Albert Einstein's paper, "Does the Inertia of a Body Depend Upon Its Energy Content?", is published in the journal "Annalen der Physik". This paper reveals the relationship between energy and mass. This leads to the mass–energy equivalence formula E = mc².
1971 - Indian troops partly aided by Mukti Bahini (Bengali guerrillas) defeat the Pakistan army in the Battle of Garibpur.
For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/November_21
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue ( துறவறவியல் - Ascetic Virtue)
1.3.1 அருளுடைமை (Compassion)

248. பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற் றாதல் அரிது
Who lose the flower of wealth, when seasons change, again may bloom;Who lose 'benevolence', lose all; nothing can change their doom.
Meaning :
பொருளை இழந்தவர் அதனை மீண்டும் தேடிப் பெறலாம். அருளை இழந்தால் இழந்ததுதான். மீண்டும் பெற இயலாது.
Those who are without wealth may, at some future time, become prosperous; those who are destitute of kindness are utterly destitute; for them there is no change.
தினம் ஒரு சொல்
இடங்கம் - உளி , CHISEL
பொன்மொழி (சிந்திக்க !!)
களங்கமற்ற மனது மிகச் சிறந்த அறிவாற்றலைவிட மேலானது. முகம் மனதின் ஓவியம். கண்கள் அதன் தூதுவர்கள்.
நகைச்சுவை ( சிரிக்க!!)
What will you call a person who is leaving India ?? Ans:- Hindustan Lever (Leaver).
==============

Thursday, November 20, 2008

Daily news letter 20-11-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

நவம்பர்-20, ஸர்வதாரி கார்த்திகை 5, ஜில்ஹாயிதா -21
Today in History: November-20

1984 - The SETI Institute is founded. The SETI Institute is a not-for-profit organization researching the possibilities of life beyond Earth, a scientific discipline known as astrobiology. The mission of the SETI Institute is to “explore, understand and explain the origin, nature and prevalence of life in the universe”.
1985 - Microsoft Windows 1.0 is released.
BIRTH
1750 - Tipu Sultan, Indian ruler (d. 1799)
For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/November_20
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue ( துறவறவியல் - Ascetic Virtue)
1.3.1 அருளுடைமை (Compassion)

247. அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு

இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.
As to impoverished men this present world is not;The 'graceless' in you world have neither part nor lot.
Meaning :
பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையாது. அதுபோலவே கருணை உள்ளம் இல்லாதவர்களின் துறவற வாழ்க்கையும் சிறப்பாக அமையாது.
As this world is not for those who are without wealth, so that world is not for those who are without kindness.
தினம் ஒரு சொல்
இட்டிடை - சிறிய இடை, SLENDER WAIST
பொன்மொழி (சிந்திக்க !!)
தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளத் தயங்காதே. தோல்வியிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது. – லெனின்
நகைச்சுவை ( சிரிக்க!!)
Advt from parachute company:
No one has ever complained of our parachute not opening..

Tuesday, November 18, 2008

Daily news letter 18-11-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

நவம்பர்-18, ஸர்வதாரி கார்த்திகை 3, ஜில்ஹாயிதா -19 (வ. உ.சிதம்பரனார். நினைவு நாள்.)
Today in History: November-18

1926 - George Bernard Shaw refuses to accept the money for his Nobel Prize, saying, "I can forgive Alfred Nobel for inventing dynamite, but only a fiend in human form could have invented the Nobel Prize."
2003 - The congress of the Communist Party of Indian Union (Marxist-Leninist) decides to merge the party into Kanu Sanyal's CPI(ML).
For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/November_18
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue ( துறவறவியல் - Ascetic Virtue)
1.3.1 அருளுடைமை (Compassion)

246. பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி

அல்லவை செய்தொழுகு வார்.
Gain of true wealth oblivious they eschew,Who 'grace' forsake, and graceless actions do.
Meaning :
அருளற்றவர்களாய்த் தீமைகளைச் செய்து வாழ்பவர்கள், பொருளற்றவர்களாகவும், கடமை மறந்தவர்களாகவும் ஆவார்.
(The wise) say that those who neglect kindness and practise cruelties, neglected virtue (in their former birth), and forgot (the sorrows which they must suffer.)
தினம் ஒரு சொல்
இட்டிகை - செங்கல், BRICK
பொன்மொழி (சிந்திக்க !!)
பொறுமையாக இருப்பது கடினம்தான். அதன் முடிவோ சமாதானம்.
நகைச்சுவை ( சிரிக்க!!)
Teacherer: "Can you tell me how many seconds we have in a year..",Student: 264 sir…
Teacher: How?
Student, In every month we have 22 seconds ( for eg January Second and January twenty second) Add al this sir..